Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: Eigenwijsmanagement, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten: hierna steeds te noemen als Eigenwijsmanagement en/of Opdrachtnemer.
  Eigenwijsmanagement kan tevens handelen onder de volgende, niet limitatief genoemde handelsnamen en/of concepten: Eigenwijsmanagement, whywomenruletheworld.
 2. Opdrachtgever/Deelnemer: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die van Eigenwijsmanagement diensten afneemt.
  2.1 Zakelijke Opdrachtgever : de Opdrachtgever/Deelnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
  2.2 Consument : De Opdrachtgever/Deelnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 3. Website: de website van Eigenwijsmanagement, te raadplegen via www.eigenwijsmanagement.nl, www.whywomenruletheworld.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
 4. Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Eigenwijsmanagement betreffende de koop en verkoop van boeken en /of e-books.
 5. Diensten:
  1. Geven van lezingen, inspiratiesessies en masterclasses bij door de Opdrachtgever georganiseerde events.
  1. Organiseren en begeleiden van lezingen, inspiratiesessies, workshops, events en masterclasses, georganiseerd door Eigenwijsmanagement.
  1. Verkoop van e-books en boeken.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Eigenwijsmanagement en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

 1. De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief 21 % BTW, tenzij anders is aangegeven.
 3. Offertes zijn gebaseerd op de bij de Opdrachtnemer beschikbare informatie, die door de opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat zij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt naar opdrachtnemer.
 4. De voor de opdracht te begroten uren en/of dagdelen worden naar soort en tarief in een offerte gespecificeerd, tenzij met de Opdrachtgever anders is overeengekomen.
 5. De reis-, verblijf- en materiaalkosten worden in een offerte gespecificeerd, tenzij met de Opdrachtgever anders is overeengekomen.
 6. De kosten voor de huur van apparatuur, accommodatie, extra cursusmateriaal en andere bijkomende kosten worden in een offerte gespecificeerd.
 7. Eventuele niet begrote extra uren, met de daaraan verbonden kosten, zullen pas na goedkeuring van de Opdrachtgever worden gemaakt.

Artikel 4: Overeenkomst  

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de offerte van Opdrachtnemer schriftelijk of via de e-mail heeft aanvaard dan wel op het moment dat de Opdrachtgever op enige andere wijze akkoord is gegaan met het aanbod van Opdrachtnemer.
 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

 1. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis aan de zijde van Opdrachtnemer en niet tot een resultaatsverbintenis. Dit betekent dat Opdrachtnemer zich tot het uiterste zal inspannen om naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap de opdracht uit te voeren. Opdrachtnemer garandeert niet dat door zijn werkzaamheden resultaten zoals door Opdrachtgever gewenst worden bereikt.
  Het succes is mede afhankelijk van de samenwerking van Opdrachtnemer en Opdrachtgever, van de inzet van overige deelnemers en van omstandigheden waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen.
 2. Opdrachtnemer zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met zijn professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijke verkeer betaamt.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de Opdrachtgever geschieden.
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt.
  Indien de voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige gegevens, verstrekt door de Opdrachtgever, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de Opdrachtnemer kenbaar hoorde te zijn.

Artikel 6: Verplichtingen van Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, zaken en faciliteiten, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, deugdelijk, volledig en tijdig aan Opdrachtnemer wordenverstrekt of ter beschikking worden gesteld.
  Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, zaken en faciliteiten niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt of ter beschikking zijn gesteld, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. Opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het Opdrachtnemer onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren.

Artikel 7: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien Partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 8: Annulering, verplaatsing en opzegging

 1. Beide Partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
  Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen Partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.
 2. In geval van annulering door Opdrachtgever van een overeengekomen lezing, inspiratiesessie, workshop of masterclass of een overige activiteit heeft Opdrachtnemer het recht reeds gemaakte kosten in rekening brengen.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien Opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.
 4. Als één der Partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere Partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere Partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende Partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.
 5. Als de tussen Partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aan gegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 Annulering lezing, inspiratiesessie, workshop, events of masterclass georganiseerd door Eigenwijsmanagement

 1. Eigenwijsmanagement behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname de lezing, inspiratiesessie, workshop of masterclass te annuleren tot zeven dagen voor de geplande datum van de lezing, inspiratiesessie, workshop of masterclass zonder dat Eigenwijsmanagement gehouden is tot enige schadevergoeding. Deelnemer ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Als Deelnemer hiervan gebruik maakt, dan wordt het factuurbedrag niet terugbetaald.
 2. Deelnemer heeft de mogelijkheid om zijn inschrijving voor de lezing, inspiratiesessie, workshop of masterclass te annuleren. Dit dient steeds schriftelijk te gebeuren.
 3. Bij annulering vanaf zeven kalenderdagen voor aanvang lezing, inspiratiesessie, workshop of masterclass of op de dag van het seminar, workshop of cursus zelf, is de Deelnemer het volledige factuurbedrag verschuldigd. Voor de bepaling van het moment van annulering is de datum van ontvangst van het bericht van annulering beslissend.
 4. Het niet verschijnen op de lezing, inspiratiesessie, workshop of masterclass zonder voorafgaande annulering wordt gelijkgesteld aan annulering op de dag van de lezing, inspiratiesessie, workshop of masterclass.
 5. Als Deelnemer niet in staat is de lezing, inspiratiesessie, workshop of masterclass bij te wonen, is Deelnemer bevoegd een Vervanger aan het seminar te laten deelnemen.

Artikel 10: Betaling

 1. Betaling van facturen dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Facturen kunnen door Opdrachtnemer per post of per e-mail verstuurd worden.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren bij langdurige of omvangrijke opdrachten.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd een aanbetaling te verlangen. De overeenkomst komt niet tot stand zolang de Opdrachtgever de aanbetaling niet heeft voldaan.
 5. Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de Opdrachtgever is Opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de Opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
 6. Ingeval van betalingsverzuim is de Opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen van 3%.
 7. In geval Opdrachtnemer om haar moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de Opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.
 8. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van Opdrachtnemer binnen twee weken na factuurdatum aan de Opdrachtnemer schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.
 9. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
 10. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 11: Klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking schriftelijk te worden ingediend bij Opdrachtnemer, met een nauwkeurige opgave van de grond van de klacht.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
 2. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
 4. Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13. Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, overheidsmaatregelen, epidemieën en pandemieën, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van Opdrachtnemer, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Indien Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14. Geheimhouding

 1. Eigenwijsmanagement is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens van de Opdrachtgever jegens derden.
 2. Aan de opdracht zal door Opdrachtnemer niet zonder toestemming van de Opdrachtgever extern gerefereerd worden.

Artikel 15: Verkoop van e-books via Website

 1. Dit artikel 15 regelt de rechtsverhouding tussen Eigenwijsmanagement en Klant met betrekking tot de aan- en verkoop van e-books (hierna: ‘e-book’ of in het meervoud ‘e-books’) en het gebruik ervan.
 2. Door het plaatsen van een bestelling van een e-book via een online verbinding, aanvaardt de Klant zonder enig voorbehoud deze voorwaarden, verklaart de Klant dat hij deze voorwaarden volledig heeft gelezen en begrepen, verbindt de Klant zich ertoe deze na te leven en erkent de Klant de geldigheid ervan als een door hem ondertekend document.
 3. Als de Klant onderhavige voorwaarden niet aanvaardt, mag het e-book niet gebruikt worden en dient de Klant onmiddellijk de online verbinding te verbreken. Indien het e-book reeds werd gedownload via de download link die de Klant heeft ontvangen, dan moet de Klant bij niet-aanvaarding het gebruik ervan onverwijld stoppen en dient hij alle kopieën van het e-book in zijn bezit of onder zijn beheer te vernietigen. Indien één bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met eendwingende wettelijke bepaling, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.
 4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. Eigenwijsmanagement en de Klant komen uitdrukkelijk overeen dat middels elektronische weg een geldige overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een schriftelijke, gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding ervan. Eigenwijsmanagement gaat er redelijkerwijze ook van uit dat de persoon die de bestelling plaatst en het aanbod aldus aanvaardt, ook gerechtigd en bekwaam is om de Klant te verbinden.
 5. De levering van het e-book  vindt plaats op het ogenblik dat de orderbevestiging met download link voor het downloaden van het e-book aan de klant wordt bezorgd via e-mail, en dit binnen de 24 uren na het plaatsen van de bestelling. Door het verzenden van voormelde e-mail heeft Eigenwijsmanagement aan haar leveringsplicht voldaan. Mocht de klant binnen de 24 uren na de bestelling van het e-book geen e-mailbericht van Eigenwijsmanagement hebben ontvangen, of mocht de downloadlink niet werken, dient de Klant Eigenwijsmanagement onmiddellijk te contacteren via yes@whywomenruletheworld.nl
 6. Vanaf het moment dat de voormelde e-mail met downloadlink aan de klant wordt bezorgd, kan de Klant het e-book downloaden binnen een termijn van twee maanden, die van start gaat vanaf de dag van ontvangst van voormelde e-mail. Na deze termijn van twee maanden wordt de mogelijkheid tot downloaden niet langer gegarandeerd.
 7. Om e-books te kunnen gebruiken en te lezen op haar mobiel toestel en/of haar computer of laptop, dient de Klant te beschikken over een pdf-reader of EPUB-reader. Een pdf-reader is gratis te downloaden via http://get.adobe.com/nl/reader
  Eigenwijsmanagement is niet aansprakelijk voor het correct functioneren van de benodigde software en/of applicaties, de beschikbaarheid ervan en de gevolgen voor het downloaden en gebruiken van het e-book.
 8. De e-books zijn enkel bestemd voor persoonlijk gebruik door de Klant, en wel op maximum twee verschillende persoonlijke apparaten van de Klant. Het is de Klant niet toegestaan om het e-book geheel of gedeeltelijk te kopiëren, verkopen, verdelen, doorgeven, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, verhuren, leasen, onderlicentiëren, vergunnen met licentie of op ander wijze over te dragen.
 9. De Klant is gehouden tot betaling van de prijs die is vermeld in de webshop op www.whywomenruletheworld.nl. Kennelijke fouten, manipulaties of vergissingen (zoals evidente onjuistheden), kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Eigenwijsmanagement  worden gecorrigeerd.
 10. De aankoop van E-Books kan worden betaald door middel van iDEAL. Eigenwijsmanagement kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden of inperken. De beschikbare betalingsmogelijkheden zullen steeds worden kenbaar gemaakt via de webshop (www.whywomenruletheworld.nl).
 11. Voor de verwerking van de online betalingen, doet Eigenwijsmanagement beroep op externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren. Eigenwijsmanagement stelt alles in het werk om het online betalingsverkeer op een gebruiksvriendelijke en veilige manier en met respect voor de persoonlijke levenssfeer te organiseren. De financiële gegevens van de Klant die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. Eigenwijsmanagement heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de Klant.
 12. Wat de afhandeling van de online betalingen betreft alsook de bewaring en verwerking van de vertrouwelijke financiële gegevens van de Klant, kan Eigenwijsmanagement in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk worden geacht.
 13. Het aangekocht e-book zal slechts worden geleverd aan de Klant indien volledig voormeld bedrag is betaald.
 14. Op het aangekochte e-book geldt geen recht van retour en de Klant kan zijn verzakingsrecht niet uitoefenen. Vanaf het moment dat de overeenkomst tot stand komt, kan zij niet worden ontbonden.

Artikel 16. Verkoop van boeken via website

 1. Dit artikel 16 regelt de rechtsverhouding tussen Eigenwijsmanagement en klant met betrekking tot de aan- en verkoop van boeken (hierna boek of in het meervoud boeken) en het gebruik ervan.
 2. Alle op de Website en in andere van Eigenwijsmanagement afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
  Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
 3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Eigenwijsmanagement kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Eigenwijsmanagement afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
 4. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Eigenwijsmanagement en het voldoen aan de daarbij door Eigenwijsmanagement gestelde voorwaarden.
  Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Eigenwijsmanagement onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
 5. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Eigenwijsmanagement het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
  Eigenwijsmanagement kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Eigenwijsmanagement op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
 6. Zodra de bestelling door Eigenwijsmanagement is ontvangen, stuurt Eigenwijsmanagement de producten met inachtneming van het in lid 4 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
  Eigenwijsmanagement is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
 7. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
  Indien Eigenwijsmanagement de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
 8. Eigenwijsmanagement raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
 9. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
 10. Eigenwijsmanagement is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.
 11. Dit subartikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
  Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Eigenwijsmanagement binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
  De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  * als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
  * als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  * bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
  Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Eigenwijsmanagement een raming van deze kosten. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.
  Binnen de in dit subartikel bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.
  Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige zin.
  Klant kan de Overeenkomst conform de in dit subartikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Eigenwijsmanagement, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Eigenwijsmanagement kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Eigenwijsmanagement bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen dit subartikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.
  Producten kunnen geretourneerd worden aan:
  Eigenwijsmanagement
  Hoogveld 13
  6116 BE  Roosteren
  Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald.
  Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
 12. Het vorige subartikel inzake het herroepingsrecht is van overeenkomstige toepassing op zakelijke bestellingen, zij het dat:
  * Zakelijke Klant de Overeenkomst met Eigenwijsmanagement binnen 14 dagen na ontvangst van het product dient te ontbinden.
  * Zakelijke Klant na ontvangst van het retour door Eigenwijsmanagement enkel het aankoopbedrag terugkrijgt. Klant is zelf verantwoordelijk voor het retour sturen en voor de kosten van het retourneren.
  * reeds door Zakelijke Klant (vooruit) betaalde bedragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de Overeenkomst en ontvangst van de retouren door Eigenwijsmanagement zullen worden terugbetaald.
 13. Klant dient betalingen aan Eigenwijsmanagement volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Eigenwijsmanagement is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
  Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Eigenwijsmanagement is gewezen op de te late betaling en Eigenwijsmanagement de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Eigenwijsmanagement gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 17. Intellectuele eigendom

 1. Auteurs-, merk-,modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door Opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten; Opdrachtnemer is en blijft houder respectievelijk eigenaar van deze rechten. De Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de Opdrachtgever verstrekt zijn en deze alleen vermenigvuldigen met bronvermelding.
 2. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 18: Geschillenbeslechting

 1. Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 19: Wijzigingen Algemene Voorwaarden

 1. Eigenwijsmanagement behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen worden bekendgemaakt via de Website www.eigenwijsmanagement.nlwww.whywomenruletheworld.nl en alle bijbehorende subdomeinen. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.
 3. Van toepassing is steeds de versie zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de overeengekomen opdracht en zijn als zodanig vermeld op de website van www.eigenwijsmanagement.nl, www.whywomenruletheworld.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

Op deze website maken wij (en derde partijen) gebruik van cookies. We gebruiken deze cookies voor het bijhouden van statistieken, om voorkeuren op te slaan en voor marketingdoeleinden. Door op ‘Cookies accepteren’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookie verklaring.

Cookie settings

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.